magazijn

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door Hans Auto Onderdelen van
overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen
en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het
verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de Garantievoorwaarden van
Hans Auto Onderdelen van toepassing.
1.2 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire
vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk
aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij Hans Auto Onderdelen schriftelijk en
uitdrukkelijk anders overeenkomt.
2. Prijzen
2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al
dan niet brekend via de B.T.W. marge regeling van Hans Auto Onderdelen.
2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene
aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden Hans Auto Onderdelen niet
en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders
overeengekomen of aangegeven.
3. Levering
3.1 Levering geschiedt af werkplaats of magazijn. Op de koper rust een afnameplicht.
3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering
danwel verzending.
3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van
de overeenkomst bevindt.
3.4 Vervoer van onderdelen door Hans Auto Onderdelen vindt geheel voor rekening en risico
van de koper.
4. Leveringstermijn
4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door Hans Auto Onderdelen vastgelegd.
Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in bij
mondelinge en schriftelijke- orderbevestiging.
4.2 In geval van niet tijdig levering is Hans Auto Onderdelen niet aansprakelijk voor door de
koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper Hans Auto Onderdelen
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper Hans Auto Onderdelen een termijn moet
gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog
aan haar verplichtingen te voldoen.
4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van
dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan
worden gevergd.
4.4 Indien de koper niet binnen vier weken nadat Hans Auto Onderdelen de koper heeft
geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij Hans Auto Onderdelen
schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.
5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.
5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na
factuurdatum.
5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft
plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in
verzuim en is hij over het achterstalling bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke
rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft Hans Auto Onderdelen binnen de termijn van artikel 7:44
BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door
die verklaring wordt de koop ontbonden.
5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus,
deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor Hans Auto Onderdelen verbonden
zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper.
De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van €50,00.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens Hans Auto Onderdelen uit
hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken
eigendom van Hans Auto Onderdelen.
6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken –zolang deze niet betaald zijn- aan derden door
te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe
en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.
7. Tekortkomingen/klachten
7.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in
de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te
controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan Hans Auto Onderdelen
gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en
vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder
vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de Garantievoorwaarden van
Hans Auto Onderdelen van toepassing te doen is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de
koop (overeenkomstig artikel 4 Garantievoorwaarden Hans Auto Onderdelen).
7.2 Koper dient Hans Auto Onderdelen in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te
controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van
de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring
binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
7.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond
tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde
tekortkoming en Hans Auto Onderdelen er na herhaalde pogingen niet in slaagt de
tekortkoming aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst
te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden
gevergd.
7.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan Hans Auto Onderdelen te vergoeden.
7.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op tekortkoming aan koper niet het recht zijn
betalingsverplichting op te schorten.
7.6 De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de
Garantievoorwaarden van Hans Auto Onderdelen.
8. Overmacht
8.1 Indien Hans Auto Onderdelen geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de
verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan Hans Auto Onderdelen worden
toegerekend indien Hans Auto Onderdelen de uitvoering van de overeenkomst wordt
bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbareomstandigheid
die buiten de macht van Hans Auto Onderdelen is gelegen, zoals, maar niet
beperkt tot:
- tekortschietingen door toeleveranciers/transporteurs;
- oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
- sabotage, boycot, staking of bezetting;
- machineschade;
- diefstal uit de magazijnen;
- bedrijfsstoornissen;
- maatregelen van de overheid;
- slecht weer;
- blikseminslag;
- brand.
8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit
toelaat, Hans Auto Onderdelen niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper
voortvloeiende schade en kan Hans Auto Onderdelen naar eigen keuze de nakoming van haar
verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9. Gebruik van de zaak
9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met
inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door
Hans Auto Onderdelen voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde
gebruikt en koper Hans Auto Onderdelen aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband
met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van
een gebrek in de door Hans Auto Onderdelen geleverde zaak en niet vna het gebruik anders
dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is Hans Auto Onderdelen
nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in
lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, Hans Auto Onderdelen te vrijwaren tegen
aanspraken van werknemers of andere derden, in het
bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit
artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Hans Auto Onderdelen rechtens
aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet
anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van Hans Auto Onderdelen het factuurbedrag
niet te boven gaat.
10.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere
indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden
verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in
aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
10.3 Behoudens voor zover op Hans Auto Onderdelen enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van
Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper Hans Auto Onderdelen tegen
vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te
hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van Hans Auto Onderdelen in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper
aantoont dat Hans Auto Onderdelen in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze
schade aan de koper moet vergoeden.
10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Hans Auto Onderdelen alle
gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de
schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
11. Ontbinding
11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluiting plaats door een
schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een
schriftelijke ontbindingsverklaring tot Hans Auto Onderdelen richt, zal de koper te allen tijde
eerst Hans Auto Onderdelen schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijk termijn
gunnen om alsnog verplichtingen deugdelijk na te komen.
11.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichting op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot
opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
11.3 Indien Hans Auto Onderdelen instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim
van haar zijde, heeft zij het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten,
gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
11.4 In het geval van gedeeltelijk ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Hans Auto Onderdelen prestaties en
heeft Hans Auto Onderdelen onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte
prestaties onverminderd het recht van Hans Auto Onderdelen om haar prestaties ongedaan te
maken en schadevergoeding te vorderen.
12. Geschillen
12.1 Op alle transacties tussen Hans Auto Onderdelen en koper is bij uitsluiting het Nederlands
recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met Hans Auto Onderdelen zullen in eerste
instantie worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het
klachtenreglement.
12.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.
Garantievoorwaarden
Hans Auto Onderdelen
1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor de garantie in aanmerking de
gebruikte voertuigdelen die verkocht zijn en geleverd zijn aan de kopers.
1.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging van de
desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk terzake opgemaakte
garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door een kenteken of merk of kenteken is
voorzien, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op
deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.
1.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
1.4 De garantie wordt verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de
zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik
gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan Hans Auto Onderdelen aan te
bieden ter vervanging of herstel, overeenkomstig artikel 8 van
de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
1.5 Het transport van en naar Hans Auto Onderdelen van de ter herstel of ter vervanging
aangeboden zaak is voor rekening van Hans Auto Onderdelen Bij een onjuiste bestelling
en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt
voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en
naar Hans Auto Onderdelen voor rekening van de koper.
1.6 Hans Auto Onderdelen verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze
Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging
aangeboden zaak binnen een redelijk termijn te herstellen, te vervangen of tot contante
terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.
1.7 Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden
van toepassing.
1.8 De koper kan geen aanspraak maken op garantie:
a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het
merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel
bestemd is;
b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en
demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het
gekochte c.q. bij het gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere
doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt
(snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie
personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)
d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene
Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn
voorgeschreven.
e.Mits anders staat vermeld op het factuur, geeft Hans Auto Onderdelen op motor en/of versnellingsbak met minder
dan vijfenzeventigduizend kilometer, 3 maanden garantie.
f. garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar
olie en/of getande riem en/of filters zijn vernieuwd.
g. distributie- en koppakkingsschade vallen buiten de garantie.
h. werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw en/of garantie
van geleverde onderdelen zijn niet voor rekening van Hans Auto Onderdelen.
i. indien de betalingstermijn wordt overschreden zal Hans Auto Onderdelen hiervoor
maandelijks 3% rente in rekening brengen.
j. met klachten en/of tips kunt u terecht bij de verkoopafdeling, hiervoor kan u een
vragenformulier worden toegestuurd.
1.9 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan
ook, behoudens voor zover Hans Auto Onderdelen op grond van de toepasselijke Algemene
Voorwaarden daartoe gehouden is.
2.0 Hans Auto Onderdelen heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien
vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de
afwijkende bepalingen tussen Hans Auto Onderdelen en de koper zijn vastgelegd.
Retourvoorwaarden
1.1 Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heb je recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heb je de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt een overeenkomst ontbinden door
binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk of telefonisch aan Hans Auto
Onderdelen kenbaar te maken dat je een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren.
1.2 Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met Hans Auto Onderdelen, dien je het/de betreffende
product(en) retour te zenden naar Hans Auto Onderdelen. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met
het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of je het product wenst te behouden.
1.3 Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hans Auto Onderdelen. Hans Auto Onderdelen
behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het product door gebruik beschadigd .
1.4 Retour kosten zijn voor de rekening van de koper.
Amsterdam, juni 2017

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00
Zaterdag alleen op afspraak
Zondag gesloten

Waar u ons kunt vinden


Impressie

Waarom hans auto-onderdelen

Sinds de oprichting in 1968 hebben wij op het gebied van gebruikte auto-onderdelen en schade auto's een naam opgebouwd dat wij garant staan voor service en kwaliteit. Sinds de oprichting in 1968 hebben wij op het gebied van gebruikte auto-onderdelen en schade auto's een naam opgebouwd dat wij garant staan voor service en kwaliteit.

Online betalen

Vult u alstublieft in onderstaand formulier het totaalbedrag en referentienummer van uw bestelling in. U heeft deze in een e-mail van ons ontvangen.

Nadat u op "Betaal" heeft geklikt komt u in de vertrouwde omgeving van uw eigen bank terecht, waar u via internetbankieren de betaling kunt afronden. Er worden geen gegevens over deze betaling op onze website opgeslagen.

Hartelijk dank voor uw aankoop bij Hans Autoonderdelen

Bedrag   €
Referentie: Naam: Betaalmethode:

Bank: